Zapytanie ofertowe 5/9.2/2014

 


Zielona Góra, dnia 01.09.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Numer postępowania: 5/9.2/2014


1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usługz zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu:

Wykwalifikowani budowlani 2 – jakość i innowacyjność kształcenia zawodowego w branży budowlanej, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

2. Zamawiający:

Centrum Materiałów Budowlanych CeMBe Arnold Kryściak

65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 7

NIP 9290053273

REGON 00608738

TELEFON 68/3203300

FAX 68/4558000

Strona WWW Zamawiającego: www.cembe.com.pl

3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu  pn.”Kierowca wózków jezdniowych” w terminie od 15 września 2014r. do 17 października 2014r.

KOD CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego.

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Przeprowadzenie szkolenia „Kierowca wózków jezdniowych” dla 17 osób – uczestników Projektu „Wykwalifikowani budowlani 2 – jakość i innowacyjność kształcenia zawodowego w branży budowlanej”. Uczestnikami projektu są pełnoletni uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki mieszczącego się w Zielonej Górze.

Usługa szkolenia obejmuje: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne – indywidualne jazdy, badania lekarskie, opłatę za egzamin za poszczególnych uczestników projektu, materiały szkoleniowe, przeprowadzenie auto ewaluacji kursu, szkolenie powinno zakończyć się egzaminem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników projektu do wykonywania czynności związanych z obsługa wózka jezdniowego kierowcy. Szkolenie powinno obejmować zajęcia teoretyczne w ilości 37 godzin dydaktycznych dla całej grupy i zajęcia praktyczne w ilości 15 godzin zegarowych dla każdego uczestnika.

Uczestnik projektu winien zdać egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego oraz pozyskać uprawnienia wydane przez UDT. Zamawiający dokona opłaty tylko za osoby które pozytywnie zdadzą egzamin.

W terminie od 15.09.2014r. do 17.10.2014r. szkolenie może być organizowane od poniedziałku do soboty i winny rozpoczynać się nie wcześniej niż o godz. 08.00. w soboty natomiast od poniedziałku do piątku  po godz.14:00. Dzienna ilość godzin nie może przekroczyć 7 godzin zegarowych. Szkolenie nie może odbywać się w niedziele i święta. Szczegółowy harmonogram zajęć ustalony będzie z Zamawiającym przy podpisaniu umowy na wykonanie usługi.

2. Program szkolenia musi zostać zawarty w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2.

3.  Miejsce szkolenia: Zielona Góra. Dokładne miejsce realizacji zajęć zostanie uzgodnione z Zamawiającym ostatecznie w dniu podpisania umowy na realizację usługi.

4. Okres realizacji szkolenia: wrzesień – październik 2014 r.

5. Wykonawca, w ramach realizacji niniejszego zamówienia, zobowiązany będzie do zorganizowania i przeprowadzenia w trakcie szkolenia egzaminu wewnętrznego, kończącego szkolenie, niezbędnego do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, potwierdzającego zakres przeszkolenia i nabycia kwalifikacji uprawniających do pracy w zakresie objętym szkoleniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach.

7. Wykonawca, w ramach realizacji niniejszego zamówienia, zobowiązany będzie do zapewnienia uczestnikom szkolenia odpowiednich warunków lokalowych i technicznych.

8. Wykonawca zobowiązany jest do oznaczania pomieszczeń szkoleniowych oraz zaświadczeń o ukończeniu szkolenia zgodnie z aktualnymi „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

9. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić Uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe, które staną się własnością kursantów, takie jak: skrypty lub podręczniki odpowiednie do tematyki szkolenia, oznaczone zgodnie z aktualnymi „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, notatnik, długopis.

Jeden dodatkowy zestaw materiałów szkoleniowych Oferent przekaże Zamawiającemu do wglądu dla kontroli.

10. Wymagania dotyczące kadry dydaktycznej:

 • Zajęcia muszą być prowadzone przez osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia zajęć na szkoleniu będącym przedmiotem zamówienia.

11. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić szczegółową dokumentację prowadzonych zajęć, w tym:

 • dzienniki zajęć (wymiar godzin i tematy edukacyjne),
 • listy obecności z własnoręcznym podpisem każdego Uczestnika
 • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
 • rejestry wydanych zaświadczeń, potwierdzających ukończenie kursu i zdobycie kwalifikacji
 • protokół z przeprowadzonego egzaminu wewnętrznego oraz zewnętrznego

  • ankiety początkowe i końcowe badające poziom zadowolenia uczestników.
  • kserokopie uprawnień zewnętrznych UDT.

12. Kserokopie wymienionych w pkt. 11 dokumentów zostaną przekazane Zamawiającemu wraz z fakturą po zakończeniu szkolenia.

4.2. Oferent jako Wykonawca zobowiązuje się do:

-  przeszkolenia uczestników projektu w formie teoretycznej oraz praktycznej celem przygotowania do egzaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- zapewnienia uczestnikom projektu odpowiednich warunków szkoleniowych, umożliwiających sprawną realizację zajęć w dostosowanych pomieszczeniach oraz wyposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zakresu tematycznego kursu,

-  przygotowanie materiałów szkoleniowych zgodnych z tematyką kursu,

-  zapewnienie badań lekarskich uczestnikom kursu,

-  ustalenie daty egzaminu końcowego w okresie związania umową z Zamawiającym dla uczestnika projektu, który zakończy kurs z wynikiem pozytywnym.

-  realizowanie kursu zgodnie z wymogami i regulacjami prawa polskiego,

-  umożliwienie Zamawiającemu kontroli dokumentacji szkolenia oraz przebiegu zajęć praktycznych,

- umożliwienie zorganizowania poczęstunku podczas zajęć. Poczęstunek zostanie dostarczony przez Zamawiającego do miejsca szkolenia.

4.3. Zamawiający ubezpiecza uczestników od następstw i nieszczęśliwych wypadków na okres realizacji szkolenia. Kopię polisy przekazuje Wykonawcy do wglądu.

4.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

5. Kryteria dostępu (opis warunków koniecznych do spełnienia przez Oferentów):

I. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Dokumenty Oferenta potwierdzające spełnienie tego warunku:

5.1. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.2. Kserokopia zaświadczenia dotyczącego dokonania przez Oferenta wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych.

5.3. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

5.4. Oświadczenie o braku powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

II. Posiadanie doświadczenia w realizacji podobnych usług oraz dysponowanie personelem, umożliwiającym realizację zamówienia.

Dokumenty Oferenta potwierdzające spełnienie tego warunku:

5.5.  Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zawierający:

-          Informacje na temat posiadanego przez te osoby wykształcenia.

-          Informacje na temat posiadanego doświadczenia w zakresie prowadzenia szkoleń.

Powyższy wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

5.6.   Program kursu oraz miejsce realizacji zajęć – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

5.7. Brak któregokolwiek ze wskazanych elementów oferty/dokumentów powoduje odrzucenie oferty ze względu na nie spełnienie wymogów formalnych.

6. Kryteria wyboru oferty:

Zamawiający wybierze jedną – najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Ocenie będą podlegały następujące kryteria:

KRYTERIA

WAGA

1. Cena

100%

7. Wymagania dotyczące przygotowania oferty:

7.1. Ofertę należy sporządzić według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

7.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

7.3. Oferta musi mieć formę trwale spiętego dokumentu, a poszczególne strony oferty muszą być kolejno ponumerowane.

7.4. Do wypełnionego formularza oferty (zał. 1 do niniejszego zapytania) należy załączyć dokumenty wskazane w części 5 zapytania ofertowego

7.5. Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem (z datą i własnoręcznym podpisem oferenta)

7.6. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis „Oferta na przeprowadzenie kursu „Kierowca wózków jezdniowych” w ramach projektu „Wykwalifikowani budowlani 2 – jakość i innowacyjność kształcenia zawodowego w branży budowlanej”, numer postępowania: 5/9.2/2014”.

8. Wymagania dotyczące miejsca, terminu i formy złożenia oferty:

8.1 Oferta może zostać złożona osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesłana pocztą tradycyjną lub pocztą kurierską na adres: Centrum Materiałów Budowlanych CeMBe Arnold Kryściak, 65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 7.

Za datę i godzinę złożenia Oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę odbioru Oferty składanej przez Oferenta osobiście w miejscu wskazanym w Zapytaniu ofertowym lub datę i godzinę wpływu - odbioru przez Zamawiającego Oferty przesyłanej drogą pocztową lub kurierską, na adres wskazany w Zapytaniu ofertowym.

Nie dopuszcza się składania ofert poprzez fax.

8.2 Ofertę należy złożyć do dnia 12.09.2014 r. do godz. 15:00. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

8.3 Przez Ofertę rozumie się odpowiedź na Zapytanie ofertowe, złożoną zgodnie z wytycznymi w nim zawartymi, co w szczególności oznacza sporządzenie jej na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do Zapytania ofertowego.

8.4 Oferty niespełniające wymogów formalnych określonych przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.

8.5 Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

8.6. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

8.7. O wynikach postępowania zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy złożą ofertę w określonym terminie.

9. Uwagi końcowe:

1. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie jest Zamówieniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Wszelkie pytania związane z przedmiotem postępowania należy kierować drogą elektroniczną na adres bialas(at)cembe.com.pl, kontakt telefoniczny 509143036 Pani Dorota Staniuszko.

10. Wykaz załączników do Zapytania ofertowego:

Initiates file downloadZałącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Wzór oferty

Initiates file downloadZałącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Program szkolenia

Initiates file downloadZałącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Wykaz kadry

Initiates file downloadZapytanie ofertowe

 

 

Zapytanie ofertowe 4/9.2/2014

 

 

Zielona Góra, dnia 13.08.2014r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Numer postępowania: 4/9.2/2014


1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług

z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu:

Wykwalifikowani budowlani 2 – jakość i innowacyjność kształcenia zawodowego w branży budowlanej, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

2. Zamawiający:

Centrum Materiałów Budowlanych CeMBe Arnold Kryściak

65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 7

NIP 9290053273

REGON 00608738

TELEFON 68/3203300

FAX 68/4558000

Strona WWW Zamawiającego: www.cembe.com.pl

3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu pn.”Spawanie MAG 135” dla 8 uczestników projektu.

KOD CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego.

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Przeprowadzenie Kurs  „Spawanie MAG 135” dla 8 osób – uczestników Projektu „Wykwalifikowani budowlani 2 – jakość i innowacyjność kształcenia zawodowego w branży budowlanej”.

Wykonanie 153 godzinnego szkolenia kompleksowego w zakresie nabycia kwalifikacji (116 godzin zajęć teoretycznych + 60 godzin zajęć praktycznych). Uczestnikami projektu są pełnoletni uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki mieszczącego się w Zielonej Górze.

Szkolenie powinno się zakończyć egzaminem zewnętrznym przed uprawniona komisją, uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu i stosowne świadectwo egzaminu spawacza oraz książeczkę spawacza.

2. Program szkolenia musi zostać zawarty w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2

3.  Miejsce szkolenia: Zielona Góra.

4. Okres realizacji szkolenia: sierpień- październik 2014 r., rozpoczęcie szkolenia w terminie: 27 sierpnia 2014 r. po godz. 15.00 wg harmonogramu ustalonego z Zamawiającym uwzględniającego potrzeby i możliwości uczestników projektu ( zajęcia szkolne).

5. Wykonawca, w ramach realizacji niniejszego zamówienia, zobowiązany będzie do zorganizowania i przeprowadzenia w trakcie szkolenia egzaminu wewnętrznego, kończącego szkolenie, niezbędnego do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, potwierdzającego zakres przeszkolenia i nabycia kwalifikacji uprawniających do pracy w zakresie objętym szkoleniem.

7. Wykonawca, w ramach realizacji niniejszego zamówienia, zobowiązany będzie do zapewnienia uczestnikom szkolenia odpowiednich warunków lokalowych (co najmniej 8 stanowisk spawalniczych) i technicznych, badań lekarskich, ubrań roboczych.

8. Wykonawca zobowiązany jest do oznaczania pomieszczeń szkoleniowych oraz zaświadczeń o ukończeniu szkolenia zgodnie z aktualnymi „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

9. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić Uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe, które staną się własnością kursantów, takie jak: skrypty lub podręczniki odpowiednie do tematyki szkolenia, oznaczone zgodnie z aktualnymi „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, notatnik, długopis.

Jeden dodatkowy zestaw materiałów szkoleniowych Oferent przekaże Zamawiającemu do wglądu dla kontroli.

10. Wymagania dotyczące kadry dydaktycznej:

 • · Zajęcia muszą być prowadzone przez osoby z wykształceniem kierunkowym, posiadające uprawnienia do prowadzenia praktycznej nauki zawodu odpowiadającymi zakresowi szkolenia lub posiadające wykształcenie wyższe kierunkowe z uprawnieniami do prowadzenia wykładów z zakresu przedmiotów zawodowych, które posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć o tematyce tożsamej z przedmiotem zamówienia.

11. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić szczegółową dokumentację prowadzonych zajęć, w tym

 • · dzienniki zajęć (wymiar godzin i tematy edukacyjne),
 • · listy obecności z własnoręcznym podpisem każdego Uczestnika
 • · zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
 • · rejestry wydanych zaświadczeń, potwierdzających ukończenie kursu i zdobycie kwalifikacji
 • · protokół z przeprowadzonego egzaminu wewnętrznego oraz zewnętrznego.
 • Listę odbioru materiałów o których mowa w pkt. 4.1.9

12. Kserokopie wymienionych w pkt. 11 dokumentów zostaną przekazane Zamawiającemu wraz z fakturą po zakończeniu szkolenia.

4.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

4.3. Zamawiający zastrzega, iż ostateczna liczba osób – Uczestników szkolenia, zostanie podana Wykonawcy w dniu rozstrzygnięcia zamówienia. Zamawiający pokrywa koszty kursu tylko za uczestników, którzy pozytywnie zdadzą egzamin zewnętrzny.

5. Kryteria dostępu (opis warunków koniecznych do spełnienia przez Oferentów):

I. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Dokumenty Oferenta potwierdzające spełnienie tego warunku:

5.1. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.2. Kserokopia zaświadczenia dotyczącego dokonania przez Oferenta wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych.

5.3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego możliwość realizacji szkoleń oraz egzaminów notyfikowanych przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

5.4. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

II. Posiadanie doświadczenia w realizacji podobnych usług oraz dysponowanie personelem, umożliwiającym realizację zamówienia.

Dokumenty Oferenta potwierdzające spełnienie tego warunku:

5.5. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zawierający:

-          Informacje na temat posiadanego przez te osoby wykształcenia.

-          Informacje na temat posiadanego doświadczenia w zakresie prowadzenia danego modułu oraz wykaz doświadczenia Wykonawcy w zakresie realizacji kursów objętego zamówieniem.

Powyższy wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania

5.6. Kserokopie dyplomów, potwierdzających posiadanie wykształcenia wskazanego w wykazie.

5.7. Oświadczenie o braku powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy

a Wykonawcą polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

5.8. Brak któregokolwiek ze wskazanych elementów oferty/dokumentów powoduje odrzucenie oferty ze względu na nie spełnienie wymogów formalnych.

6. Kryteria wyboru oferty:

Cena 100%

Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.

7. Wymagania dotyczące przygotowania oferty:

7.1. Ofertę należy sporządzić według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

ofertowego.

7.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

7.3. Oferta musi mieć formę trwale spiętego dokumentu, a poszczególne strony oferty muszą być kolejno ponumerowane.

7.4. Do wypełnionego formularza oferty (zał. 1 do niniejszego zapytania) należy załączyć dokumenty wskazane w części 5 zapytania ofertowego

7.5. Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem (z datą i własnoręcznym podpisem oferenta)

7.6. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis „Oferta na przeprowadzenie kursu „Spawanie MAG 135” w ramach projektu „Wykwalifikowani budowlani 2 – jakość i innowacyjność kształcenia zawodowego w branży budowlanej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, numer postępowania: 4/9.2/2014”.

8. Wymagania dotyczące miejsca, terminu i formy złożenia oferty:

8.1 Oferta może zostać złożona osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesłana pocztą tradycyjną lub pocztą kurierską na adres: Centrum Materiałów Budowlanych CeMBe Arnold Kryściak, 65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 7.

Za datę i godzinę złożenia Oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę odbioru Oferty składanej przez Oferenta osobiście w miejscu wskazanym w Zapytaniu ofertowym lub datę i godzinę wpływu - odbioru przez Zamawiającego Oferty przesyłanej drogą pocztową lub kurierską, na adres wskazany w Zapytaniu ofertowym.

Nie dopuszcza się składania ofert poprzez fax.

8.2 Ofertę należy złożyć w ciągu 10 dni roboczych, licząc od dnia upublicznienia zapytania ofertowego, tj. do dnia 27.08.2014 r. do godz. 13:00.

8.3 Przez Ofertę rozumie się odpowiedź na Zapytanie ofertowe, złożoną zgodnie z wytycznymi w nim zawartymi, co w szczególności oznacza sporządzenie jej na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do Zapytania ofertowego.

8.4 Oferty niespełniające wymogów formalnych określonych przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.

9. Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji na temat zamówienia:

DOROTA STANIUSZKO

Tel. 509 14 30 36

10. Wykaz załączników do Zapytania ofertowego:

Initiates file downloadZałącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Wzór oferty

Initiates file downloadZałącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Program szkolenia

Initiates file downloadZałącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Wykaz kadry

Initiates file downloadZapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe 3/9.2/2014

 

 

Zielona Góra, dnia 06.08.2014r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Numer postępowania: 3/9.2/2014


1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług

z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu:

Wykwalifikowani budowlani 2 – jakość i innowacyjność kształcenia zawodowego w branży budowlanej, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

2. Zamawiający:

Centrum Materiałów Budowlanych CeMBe Arnold Kryściak

65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 7

NIP 9290053273

REGON 00608738

TELEFON 68/3203300

FAX 68/4558000

Strona WWW Zamawiającego: www.cembe.com.pl

3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia pn.”Obsługa maszyn drogowych”.

KOD CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego.

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Przeprowadzenie szkolenia „Obsługa maszyn drogowych” dla 15 osób – uczestników Projektu „Wykwalifikowani budowlani 2 – jakość i innowacyjność kształcenia zawodowego w branży budowlanej”.

Wykonanie 176 godzinnego szkolenia kompleksowego w zakresie nabycia kwalifikacji zawodowej operatora maszyn roboczych, tj. koparek jednonaczyniowych do 0,8 m³, kl.III i koparko-ładowarek, wszystkie typy, kl.III. (116 godzin zajęć teoretycznych + 60 godzin zajęć praktycznych). Uczestnikami projektu są pełnoletni uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki mieszczącego się w Zielonej Górze.

Szkolenie powinno się zakończyć egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia wydanego na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.186) oraz świadectwa Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Uczestnikom szkolenia, którzy pozytywnie zdadzą egzamin zewnętrzny przed komisją IMBiGS zostaną wydane książeczki operatora maszyn roboczych.

2. Program szkolenia musi zostać zawarty w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2

3.  Miejsce szkolenia: Zielona Góra.

4. Okres realizacji szkolenia: sierpień- październik 2014 r., rozpoczęcie szkolenia w terminie: 25 sierpnia 2014 r. wg harmonogramu ustalonego z Zamawiającym uwzględniającego potrzeby i możliwości uczestników projektu ( zajęcia szkolne).

5. Wykonawca, w ramach realizacji niniejszego zamówienia, zobowiązany będzie do zorganizowania i przeprowadzenia w trakcie szkolenia egzaminu wewnętrznego, kończącego szkolenie, niezbędnego do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, potwierdzającego zakres przeszkolenia i nabycia kwalifikacji uprawniających do pracy w zakresie objętym szkoleniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz zorganizowania egzaminu zewnętrznego przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

7. Wykonawca, w ramach realizacji niniejszego zamówienia, zobowiązany będzie do zapewnienia uczestnikom szkolenia odpowiednich warunków lokalowych i technicznych.

8. Wykonawca zobowiązany jest do oznaczania pomieszczeń szkoleniowych oraz zaświadczeń o ukończeniu szkolenia zgodnie z aktualnymi „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

9. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić Uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe, które staną się własnością kursantów, takie jak: skrypty lub podręczniki odpowiednie do tematyki szkolenia, oznaczone zgodnie z aktualnymi „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, notatnik, długopis.

Jeden dodatkowy zestaw materiałów szkoleniowych Oferent przekaże Zamawiającemu do wglądu dla kontroli.

10. Wymagania dotyczące kadry dydaktycznej:

 • · Zajęcia muszą być prowadzone przez osoby z wykształceniem kierunkowym, posiadające uprawnienia do prowadzenia praktycznej nauki zawodu odpowiadającymi zakresowi szkolenia lub posiadające wykształcenie wyższe kierunkowe z uprawnieniami do prowadzenia wykładów z zakresu przedmiotów zawodowych, które posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć o tematyce tożsamej z przedmiotem zamówienia.

11. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić szczegółową dokumentację prowadzonych zajęć, w tym

 • · dzienniki zajęć (wymiar godzin i tematy edukacyjne),
 • · listy obecności z własnoręcznym podpisem każdego Uczestnika
 • · zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
 • · rejestry wydanych zaświadczeń, potwierdzających ukończenie kursu i zdobycie kwalifikacji
 • · protokół z przeprowadzonego egzaminu wewnętrznego oraz zewnętrznego.

12. Kserokopie wymienionych w pkt. 11 dokumentów zostaną przekazane Zamawiającemu wraz z fakturą po zakończeniu szkolenia.

4.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

4.3. Zamawiający zastrzega, iż ostateczna liczba osób – Uczestników szkolenia, zostanie podana Wykonawcy nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.

 

5. Kryteria dostępu (opis warunków koniecznych do spełnienia przez Oferentów):

I. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Dokumenty Oferenta potwierdzające spełnienie tego warunku:

5.1. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.2. Kserokopia zaświadczenia dotyczącego dokonania przez Oferenta wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych.

5.3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego możliwość realizacji szkoleń oraz egzaminów notyfikowanych przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,

5.4. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

II. Posiadanie doświadczenia w realizacji podobnych usług oraz dysponowanie personelem, umożliwiającym realizację zamówienia.

Dokumenty Oferenta potwierdzające spełnienie tego warunku:

5.5. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zawierający:

-          Informacje na temat posiadanego przez te osoby wykształcenia.

-          Informacje na temat posiadanego doświadczenia w zakresie prowadzenia szkoleń.

Powyższy wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania

5.6. Kserokopie dyplomów, potwierdzających posiadanie wykształcenia wskazanego w wykazie.

5.7. Oświadczenie o braku powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy

a Wykonawcą polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

5.8. Brak któregokolwiek ze wskazanych elementów oferty/dokumentów powoduje odrzucenie oferty ze względu na nie spełnienie wymogów formalnych.

6. Kryteria wyboru oferty:

Cena 100%

Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.

7. Wymagania dotyczące przygotowania oferty:

7.1. Ofertę należy sporządzić według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

ofertowego.

7.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

7.3. Oferta musi mieć formę trwale spiętego dokumentu, a poszczególne strony oferty muszą być kolejno ponumerowane.

7.4. Do wypełnionego formularza oferty (zał. 1 do niniejszego zapytania) należy załączyć dokumenty wskazane w części 5 zapytania ofertowego

7.5. Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem (z datą i własnoręcznym podpisem oferenta)

7.6. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis „Oferta na przeprowadzenie szkolenia „Obsługa maszyn drogowych” w ramach projektu „Wykwalifikowani budowlani 2 – jakość i innowacyjność kształcenia zawodowego w branży budowlanej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, numer postępowania: 3/9.2/2014”.

8. Wymagania dotyczące miejsca, terminu i formy złożenia oferty:

8.1 Oferta może zostać złożona osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesłana pocztą tradycyjną lub pocztą kurierską na adres: Centrum Materiałów Budowlanych CeMBe Arnold Kryściak, 65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 7.

Za datę i godzinę złożenia Oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę odbioru Oferty składanej przez Oferenta osobiście w miejscu wskazanym w Zapytaniu ofertowym lub datę i godzinę wpływu - odbioru przez Zamawiającego Oferty przesyłanej drogą pocztową lub kurierską, na adres wskazany w Zapytaniu ofertowym.

Nie dopuszcza się składania ofert poprzez fax.

8.2 Ofertę należy złożyć w ciągu 10 dni roboczych, licząc od dnia upublicznienia zapytania ofertowego, tj. do dnia 20.08.2014 r. do godz. 15:00.

8.3 Przez Ofertę rozumie się odpowiedź na Zapytanie ofertowe, złożoną zgodnie z wytycznymi w nim zawartymi, co w szczególności oznacza sporządzenie jej na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do Zapytania ofertowego.

8.4 Oferty niespełniające wymogów formalnych określonych przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.

9. Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji na temat zamówienia:

DOROTA STANIUSZKO

Tel. 509 14 30 36

10. Wykaz załączników do Zapytania ofertowego:

Initiates file downloadZałącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Wzór oferty

Initiates file downloadZałącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Program szkolenia

Initiates file downloadZałącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Wykaz kadry

Initiates file downloadZapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe 2/9.2/2014

 

 

Zielona Góra, dnia 19.02.2014r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Numer postępowania: 2/9.2/2014

 

1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu:

Wykwalifikowani budowlani 2 – jakość i innowacyjność kształcenia zawodowego w branży budowlanej, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

2. Zamawiający:

Centrum Materiałów Budowlanych CeMBe Arnold Kryściak

65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 7

NIP 9290053273

REGON 00608738

TELEFON 68/3203300

FAX 68/4558000

Strona WWW Zamawiającego: www.cembe.com.pl

3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć wyrównawczych oraz zajęć dodatkowych dla uczestników projektu ”Wykwalifikowani budowlani 2 - jakość i innowacyjnośc kształcenia zawodowego w branży budowlanej”.

KOD CPV: 8200000-6 Usługi szkolnictwa średniego.

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Przeprowadzenie zajęć wyrównawczych oraz zajęć dodatkowych dla uczestników projektu „Wykwalifikowani budowlani 2 – jakość i innowacyjność kształcenia zawodowego w branży budowlanej”.

Uczestnikami projektu są uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki mieszczącego się w Zielonej Górze.

Zamówienie obejmuje:

 1. I. Przeprowadzenie zajęć wyrównawczych

Celem zajęć jest wyrównanie zaległości uczestników projektu do poziomu wymagań podstawy programowej. Zajęcia mają być przeprowadzone z następujących przedmiotów:

a)  MATEMATYKA – zajęcia łącznie dla 3 grup po średnio 15 osób, w wymiarze 15 godzin dydaktycznych na grupę (łącznie 45 godz.) w terminie od dnia podpisania umowy do 30.11.2014 r. z wyłączeniem przerwy wakacyjnej;

b)  BUDOWA DRÓG I MOSTÓW - zajęcia łącznie dla 2 grup po średnio 15 osób, w wymiarze 15 godzin dydaktycznych na grupę (łącznie 30 godz.) w terminie od dnia podpisania umowy do 30.11.2014 r. z wyłączeniem przerwy wakacyjnej;

c)  BUDOWNICTWO - zajęcia łącznie dla 1 grupy po średnio 15 osób, w wymiarze 15 godzin dydaktycznych na grupę w terminie od dnia podpisania umowy do 30.11.2014 r. z wyłączeniem przerwy wakacyjnej;

d)  FIZYKA - zajęcia łącznie dla 1 grupy po średnio 15 osób, w wymiarze 15 godzin dydaktycznych na grupę w terminie od dnia podpisania umowy do 30.11.2014 r. z wyłączeniem przerwy wakacyjnej;

e)  PROJEKTOWANIE KOMPUTEROWE - zajęcia łącznie dla 1 grupy po średnio 15 osób, w wymiarze 15 godzin dydaktycznych na grupę w terminie od dnia podpisania umowy do 30.11.2014 r. z wyłączeniem przerwy wakacyjnej;

 1. II. przeprowadzenie zajęć dodatkowych

Celem zajęć dodatkowych jest rozwinięcie wiedzy i umiejętności uczestników projektu w zakresie kompetencji kluczowych. Zajęcia mają być przeprowadzone z następujących przedmiotów:

f)   JĘZYK NIEMIECKI – zajęcia łącznie dla 4 grup po średnio 15 osób w wymiarze 15 godzin dydaktycznych na grupę (łącznie 60 godz.) w terminie od dnia podpisania umowy do 30.11.2014 r. z wyłączeniem przerwy wakacyjnej;

g)  JĘZYK ANGIELSKI – zajęcia łącznie dla 4 grup po średnio 15 osób w wymiarze 15 godzin dydaktycznych na grupę (łącznie 60 godz.) w terminie od dnia podpisania umowy do 30.11.2014 r. z wyłączeniem przerwy wakacyjnej;

h)  HISTORIA SZTUKI - zajęcia łącznie dla 2 grup po średnio 15 osób w wymiarze 15 godzin dydaktycznych na grupę (łącznie 30 godz.) w terminie od dnia podpisania umowy do 30.11.2014 r. z wyłączeniem przerwy wakacyjnej;

i)      MIERNICTWO - zajęcia łącznie dla 2 grup po średnio 15 osób w wymiarze 15 godzin dydaktycznych na grupę (łącznie 30 godz.) w terminie od dnia podpisania umowy do 30.11.2014 r. z wyłączeniem przerwy wakacyjnej.

Jedna godzina dydaktyczna wynosi 45 minut.

Zajęcia powinny być prowadzone z zastosowaniem różnorodnych metod, m.in. takich jak: wykłady, ćwiczenia, analiza przypadków, ćwiczenie umiejętności, interaktywność zajęć, zadania praktyczne.

Dokładne harmonogramy zostaną ustalone z wybranym Wykonawcą.

2.   Miejsce wykonania usługi: Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusz Kościuszki w Zielonej Górze, ul. Botaniczna 50, 65-392 Zielona Góra.

4.   Okres realizacji usługi: od podpisania umowy  do 30 listopada 2014 r.

5. Zamawiający w porozumieniu z Partnerem projektu – Zespołem Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki w Zielonej Górze zapewnia miejsce realizacji zajęć dydaktycznych.

6. Wykonawca zobowiązany jest do oznaczania pomieszczeń, w których realizowane będą zajęcia w ramach projektu. Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały informacyjne zgodnie z aktualnymi „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” w celu oznakowania pomieszczeń.

7. Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały szkoleniowe do realizacji zajęć objętych niniejszą usługą. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zajęć z wykorzystaniem niniejszych materiałów.

8. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, zdiagnozowania i analizy umiejętności uczniów z danych przedmiotów na początku i na końcu zajęć poprzez zatwierdzony przez zamawiającego test.

9. Wykonawca zapewnia wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, której CV dostarczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.

10. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić szczegółową dokumentację prowadzonych zajęć, w tym

 • · dzienniki zajęć (zapisywanie w dzienniku tematyki zajęć),
 • · listy obecności z własnoręcznym podpisem każdego Uczestnika

  • listy potwierdzające przekazanie materiałów szkoleniowych
  • · testy początkowe i końcowe wraz z analizą wyników.

11. Kserokopie wymienionych w pkt. 10 dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem zostaną przekazane Zamawiającemu w terminach ustalonych z Zamawiającym.

4.2. Wykonawca zobowiązany jest do:

-   uzgodnieniu terminów zajęć z Zamawiającym;

-  przygotowania i prowadzenia zajęć z danego przedmiotu zgodnie z wcześniej zdiagnozowanymi potrzebami uczniów.

-       bieżącego prowadzenia dziennika zajęć (w tym każdorazowe sprawdzanie obecności uczniów na zajęciach z zaznaczaniem na liście obecności, zapisywanie w dzienniku tematyki zajęć);

-    przeprowadzenia i oceny testu początkowego oraz testu końcowego sprawdzającego stopień opanowania wiadomości i umiejętności przez każdego uczestnika;

-   przygotowania konspektów (programów zajęć) na cały cykl zajęć z danego przedmiotu.

-   bieżącej konsultacji (w tym raportowaniu przebiegu zajęć i ich wyników) z dyrekcją szkoły oraz Zamawiającym.

4.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

4.4. Należności regulowane będą raz w miesiącu, na koniec miesiąca, za zajęcia przeprowadzone w danym miesiącu. Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT/rachunku, pod warunkiem otrzymania środków finansowych od Instytucji Pośredniczącej.

4.5. Ze względu na sposób finansowania zajęć, nie będą mogły ich prowadzić osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w instytucji uczestniczącej w realizacji POKL, chyba że nie będzie zachodzić konflikt interesów lub podwójne finansowanie (w rozumieniu bieżących Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL oraz Zasad Finansowania POKL) – dotyczy osób fizycznych, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które w projekcie wykonywać będą zlecenie osobiście i stanowić będą personel projektu.

5. Kryteria dostępu (opis warunków koniecznych do spełnienia przez Oferentów):

I. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Dokumenty Oferenta potwierdzające spełnienie tego warunku:

5.1. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.2.  Kserokopia zaświadczenia dotyczącego dokonania przez Oferenta wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych.

5.3. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

5.4. Oświadczenie o braku powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

II. Posiadanie doświadczenia w realizacji podobnych usług oraz dysponowanie personelem, umożliwiającym realizację zamówienia.

Dokumenty Oferenta potwierdzające spełnienie tego warunku:

5.5.  Oświadczenie Wykonawcy o minimum 3 letnim doświadczeniu w pracy z młodzieżą/dorosłymi uczącymi się w różnego rodzaju szkołach ponad gimnazjalnych oraz doświadczeniu w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych oraz znajomości programów nauczania w szkołach ponad gimnazjalnych– załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

5.6. Oświadczenie Wykonawcy, iż dysponuje wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną do poszczególnych typów zajęć/przedmiotów (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) spełniającą następujące poniższe warunki:

a) posiadającymi wykształcenie wyższe kierunkowe, wymagane do prowadzenia zajęć z danego przedmiotu,

b) będącymi czynnymi zawodowo nauczycielami kontraktowymi, mianowanymi lub dyplomowanymi,

c) posiadającymi minimum dwuletni staż w zawodzie,

d) posiadającymi doświadczenie w przygotowywaniu uczniów do egzaminów zawodowych i maturalnych,

e) znającymi programy nauczania ,

f) posiadającymi minimum dwuletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą/dorosłymi uczącymi się w szkołach ponad gimnazjalnych

g) posiadającymi doświadczenie w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych dla uczniów/słuchaczy

Brak któregokolwiek ze wskazanych elementów oferty/dokumentów powoduje odrzucenie oferty ze względu na nie spełnienie wymogów formalnych.

6. Kryteria wyboru oferty:

Cena 100%

Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.

7. Wymagania dotyczące przygotowania oferty:

7.1. Ofertę należy sporządzić według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

7.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

7.3. Oferta musi mieć formę trwale spiętego dokumentu, a poszczególne strony oferty muszą być kolejno ponumerowane.

7.4. Do wypełnionego formularza oferty (zał. 1 do niniejszego zapytania) należy załączyć dokumenty wskazane w części 5 zapytania ofertowego

7.5. Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem (z datą i własnoręcznym podpisem oferenta)

7.6. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis „Oferta na przeprowadzenie zajęć wyrównawczych oraz zajęć dodatkowych dla uczestników projektu w „Wykwalifikowani budowlani 2 – jakość i innowacyjność kształcenia zawodowego w branży budowlanej”, numer postępowania: 2/9.2/2014”.

8. Wymagania dotyczące miejsca, terminu i formy złożenia oferty:

8.1 Oferta może zostać złożona osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesłana pocztą tradycyjną lub pocztą kurierską na adres: Centrum Materiałów Budowlanych CeMBe Arnold Kryściak, 65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 7.

Za datę i godzinę złożenia Oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę odbioru Oferty składanej przez Oferenta osobiście w miejscu wskazanym w Zapytaniu ofertowym lub datę i godzinę wpływu - odbioru przez Zamawiającego Oferty przesyłanej drogą pocztową lub kurierską, na adres wskazany w Zapytaniu ofertowym.

Nie dopuszcza się składania ofert poprzez fax.

8.2 Ofertę należy złożyć do dnia 06.03.2014 r. do godz. 15:00. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

8.3 Przez Ofertę rozumie się odpowiedź na Zapytanie ofertowe, złożoną zgodnie z wytycznymi w nim zawartymi, co w szczególności oznacza sporządzenie jej na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do Zapytania ofertowego.

8.4 Oferty niespełniające wymogów formalnych określonych przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.

8.5 Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

8.6. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

8.7. O wynikach postępowania zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy złożą ofertę w określonym terminie.

9. Uwagi końcowe:

1. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie jest Zamówieniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Wszelkie pytania związane z przedmiotem postępowania należy kierować drogą elektroniczną na adres bialas(at)cembe.com.pl, kontakt telefoniczny 509143036 Pani Dorota Staniuszko.

10. Wykaz załączników do Zapytania ofertowego:

- Initiates file downloadzałącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Wzór oferty

- Initiates file downloadzałącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie Wykonawcy o minimum 5 letnim doświadczeniu w pracy z młodzieżą uczącą się w szkołach ponad gimnazjalnych

- Initiates file downloadzałącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie Wykonawcy, iż dysponuje wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną

Initiates file downloadZapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe

 

 

Zielona Góra, dnia 24.01.2014r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Numer postępowania: 1/9.2/2014

 

1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu:

Wykwalifikowani budowlani 2 – jakość i innowacyjność kształcenia zawodowego w branży budowlanej, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

2. Zamawiający:

Centrum Materiałów Budowlanych CeMBe Arnold Kryściak

65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 7

NIP 9290053273

REGON 00608738

TELEFON 68/3203300

FAX 68/4558000

Strona WWW Zamawiającego: www.cembe.com.pl

3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia pn.”Kierowca wózków jezdniowych”.

KOD CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego.

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Przeprowadzenie szkolenia „Kierowca wózków jezdniowych” dla 12 osób – uczestników Projektu „Wykwalifikowani budowlani 2 – jakość i innowacyjność kształcenia zawodowego w branży budowlanej”. Uczestnikami projektu są pełnoletni uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki mieszczącego się w Zielonej Górze.

Usługa szkolenia obejmuje: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne – indywidualne jazdy, badania lekarskie, opłatę za egzamin za poszczególnych uczestników projektu, materiały szkoleniowe, przeprowadzenie autoewaluacji kursu, szkolenie powinno zakończyć się egzaminem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników projektu do wykonywania zawodu kierowcy – operatora wózka jezdnego. Szkolenie powinno obejmować zajęcia teoretyczne w ilości 37 godzin dydaktycznych dla całej grupy i zajęcia praktyczne w ilości 15 godzin zegarowych dla każdego uczestnika.

Uczestnik projektu winien stanąć przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego oraz pozyskać uprawnienia wydane przez UDT.

W terminie od 08.02.2014r. do 15.02.2014r. szkolenie może być organizowane od poniedziałku do soboty i winny rozpoczynać się nie wcześniej niż o godz. 08.00. W terminie od 17.02.2014 do 31.03.2014r. szkolenie może być realizowane w dni powszednie po godz.14:00 oraz w soboty. Dzienna ilość godzin nie może przekroczyć 7 godzin zegarowych. Szkolenie nie może odbywać się w niedziele i święta. Szczegółowy harmonogram zajęć ustalony będzie z Zamawiającym przy podpisaniu umowy na wykonanie usługi.

2. Program szkolenia musi zostać zawarty w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2.

3.  Miejsce szkolenia: Zielona Góra. Dokładne miejsce realizacji zajęć zostanie uzgodnione z Zamawiającym ostatecznie w dniu podpisania umowy na realizację usługi.

4. Okres realizacji szkolenia: luty-marzec 2014 r.

5. Wykonawca, w ramach realizacji niniejszego zamówienia, zobowiązany będzie do zorganizowania i przeprowadzenia w trakcie szkolenia egzaminu wewnętrznego, kończącego szkolenie, niezbędnego do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, potwierdzającego zakres przeszkolenia i nabycia kwalifikacji uprawniających do pracy w zakresie objętym szkoleniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach.

7. Wykonawca, w ramach realizacji niniejszego zamówienia, zobowiązany będzie do zapewnienia uczestnikom szkolenia odpowiednich warunków lokalowych i technicznych.

8. Wykonawca zobowiązany jest do oznaczania pomieszczeń szkoleniowych oraz zaświadczeń o ukończeniu szkolenia zgodnie z aktualnymi „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

9. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić Uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe, które staną się własnością kursantów, takie jak: skrypty lub podręczniki odpowiednie do tematyki szkolenia, oznaczone zgodnie z aktualnymi „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, notatnik, długopis.

Jeden dodatkowy zestaw materiałów szkoleniowych Oferent przekaże Zamawiającemu do wglądu dla kontroli.

10. Wymagania dotyczące kadry dydaktycznej:

 • · Zajęcia muszą być prowadzone przez osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia zajęć na szkoleniu będącym przedmiotem zamówienia.

11. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić szczegółową dokumentację prowadzonych zajęć, w tym:

 • · dzienniki zajęć (wymiar godzin i tematy edukacyjne),
 • · listy obecności z własnoręcznym podpisem każdego Uczestnika
 • · zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
 • · rejestry wydanych zaświadczeń, potwierdzających ukończenie kursu i zdobycie kwalifikacji
 • · protokół z przeprowadzonego egzaminu wewnętrznego oraz zewnętrznego

  • · ankiety początkowe i końcowe badające poziom zadowolenia uczestników.

12. Kserokopie wymienionych w pkt. 11 dokumentów zostaną przekazane Zamawiającemu wraz z fakturą po zakończeniu szkolenia.

4.2. Oferent jako Wykonawca zobowiązuje się do:

-  przeszkolenia uczestników projektu w formie teoretycznej oraz praktycznej celem przygotowania do egzaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- zapewnienia uczestnikom projektu odpowiednich warunków szkoleniowych, umożliwiających sprawną realizację zajęć w dostosowanych pomieszczeniach oraz wyposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zakresu tematycznego kursu,

-  przygotowanie materiałów szkoleniowych zgodnych z tematyką kursu,

-  zapewnienie badań lekarskich uczestnikom kursu,

-  ustalenie daty egzaminu końcowego w okresie związania umową z Zamawiającym dla uczestnika projektu, który zakończy kurs z wynikiem pozytywnym.

-  realizowanie kursu zgodnie z wymogami i regulacjami prawa polskiego,

-  umożliwienie Zamawiającemu kontroli dokumentacji szkolenia oraz przebiegu zajęć praktycznych,

- umożliwienie zorganizowania poczęstunku podczas zajęć. Poczęstunek zostanie dostarczony przez Zamawiającego do miejsca szkolenia.

4.3. Zamawiający ubezpiecza uczestników od następstw i nieszczęśliwych wypadków na okres realizacji szkolenia. Kopię polisy przekazuje Wykonawcy do wglądu.

4.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

5. Kryteria dostępu (opis warunków koniecznych do spełnienia przez Oferentów):

I. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Dokumenty Oferenta potwierdzające spełnienie tego warunku:

5.1. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.2. Kserokopia zaświadczenia dotyczącego dokonania przez Oferenta wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych.

5.3. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

5.4. Oświadczenie o braku powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

II. Posiadanie doświadczenia w realizacji podobnych usług oraz dysponowanie personelem, umożliwiającym realizację zamówienia.

Dokumenty Oferenta potwierdzające spełnienie tego warunku:

5.5.  Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zawierający:

-          Informacje na temat posiadanego przez te osoby wykształcenia.

-          Informacje na temat posiadanego doświadczenia w zakresie prowadzenia szkoleń.

Powyższy wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

5.6.   Program kursu oraz miejsce realizacji zajęć – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

5.7. Brak któregokolwiek ze wskazanych elementów oferty/dokumentów powoduje odrzucenie oferty ze względu na nie spełnienie wymogów formalnych.

6. Kryteria wyboru oferty:

Zamawiający wybierze jedną – najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Ocenie będą podlegały następujące kryteria:

KRYTERIA

WAGA

1. Cena

70%

2. Lokalizacja miejsca prowadzenia zajęć

30%

 

1. ocena ofert według kryterium 1 (cena) - będzie prowadzona zgodnie ze wzorem:

C= (CN /CR) * 70%

gdzie:

C- ocena końcowa oferty

CN- najniższa zaoferowana cena usługi (wartość brutto)

CR- cena oferty rozpatrywanej (wartość brutto)

Cena ofertowa brutto powinna zawierać wszystkie koszty i podatki związane z oferowaną realizacją zamówienia. Podana cena zawiera wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. Ostateczna cena powinna być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, podana w złotych polskich brutto, cyfrowo i słownie.

2. ocena ofert według kryterium 2 – będzie prowadzona zgodnie ze wzorem:

D= (DN/DR) * 30%

gdzie:

D – ocena końcowa oferty

DN – uzyskana liczba punktów

DR – max liczba punktów

Punkty będą przyznane w oparciu o informacje przedstawione w ofercie wg poniżej wymienionej skali:

40 pkt. – miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych w miejscowości Zielona Góra

20 pkt.– miejsce realizacji zajęć teoretycznych w miejscowości Zielona Góra, zajęć praktycznych po Zieloną Górą lub na odwrót

10 pkt. – miejsce realizacji zajęć praktycznych i teoretycznych poza Zieloną Górą.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów stanowiąca sumę podanych wyżej kryteriów. Razem: 1 + 2.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

7. Wymagania dotyczące przygotowania oferty:

7.1. Ofertę należy sporządzić według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

7.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

7.3. Oferta musi mieć formę trwale spiętego dokumentu, a poszczególne strony oferty muszą być kolejno ponumerowane.

7.4. Do wypełnionego formularza oferty (zał. 1 do niniejszego zapytania) należy załączyć dokumenty wskazane w części 5 zapytania ofertowego

7.5. Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem (z datą i własnoręcznym podpisem oferenta)

7.6. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis „Oferta na przeprowadzenie szkolenia „Kierowca wózków jezdniowych” w ramach projektu „Wykwalifikowani budowlani 2 – jakość i innowacyjność kształcenia zawodowego w branży budowlanej”, numer postępowania: 1/9.2/2014”.

8. Wymagania dotyczące miejsca, terminu i formy złożenia oferty:

8.1 Oferta może zostać złożona osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesłana pocztą tradycyjną lub pocztą kurierską na adres: Centrum Materiałów Budowlanych CeMBe Arnold Kryściak, 65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 7.

Za datę i godzinę złożenia Oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę odbioru Oferty składanej przez Oferenta osobiście w miejscu wskazanym w Zapytaniu ofertowym lub datę i godzinę wpływu - odbioru przez Zamawiającego Oferty przesyłanej drogą pocztową lub kurierską, na adres wskazany w Zapytaniu ofertowym.

Nie dopuszcza się składania ofert poprzez fax.

8.2 Ofertę należy złożyć do dnia 07.02.2014 r. do godz. 15:00. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

8.3 Przez Ofertę rozumie się odpowiedź na Zapytanie ofertowe, złożoną zgodnie z wytycznymi w nim zawartymi, co w szczególności oznacza sporządzenie jej na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do Zapytania ofertowego.

8.4 Oferty niespełniające wymogów formalnych określonych przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.

8.5 Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

8.6. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

8.7. O wynikach postępowania zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy złożą ofertę w określonym terminie.

9. Uwagi końcowe:

1. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie jest Zamówieniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Wszelkie pytania związane z przedmiotem postępowania należy kierować drogą elektroniczną na adres bialas(at)cembe.com.pl, kontakt telefoniczny 509143036 Pani Dorota Staniuszko.

10. Wykaz załączników do Zapytania ofertowego:

Initiates file downloadzałącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Wzór oferty

Initiates file downloadzałącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Program szkolenia

Initiates file downloadzałącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Wykaz kadry

Initiates file downloadzapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe 1/9.2/2013

 

 

Zielona Góra, dnia 24.06.2013r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Numer postępowania: 1/9.2/2013

 

1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu:

Wykwalifikowani budowlani 2 – jakość i innowacyjność kształcenia zawodowego w branży budowlanej, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

2. Zamawiający:

Centrum Materiałów Budowlanych CeMBe Arnold Kryściak

65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 7

NIP 9290053273

REGON 00608738

TELEFON 68/3203300

FAX 68/4558000

Strona WWW Zamawiającego: www.cembe.com.pl

3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia pn. "Obsługa maszyn drogowych".

KOD CPV: 80530000-8 Usługa szkolenia zawodowego.

10. Wykaz załączników do Zapytania ofertowego:

Initiates file downloadZapytanie ofertowe

- Initiates file downloadzałącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Wzór oferty

- Initiates file downloadzałącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Program szkolenia

- Initiates file downloadzałącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Wykaz kadry