8.2 POIG

Uprzejmie informujemy iż wniosek WND-POIG.08.02.00-08-009/09 złożony przez CeMBe Arnold Kryściak na realizację Projektu "Nowoczesny system B2B Inteligentne Centrum Logistyczno-Magazynowe kluczem do sukcesu firmy CeMBe "uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki.

W dniu 16 lipca 2009 roku została podpisana z Regionalną Instytucją Finansującą Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.08.02.00-08-009/09-00 w ramach działania 8.2 (Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B osi piorytetowej 8, Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

 

Przedstawiony projekt "Nowoczesny system B2B Inteligentne Centrum Logistyczno-Magazynowe kluczem do sukcesu firmy CeMBe" ma na celu:

- ujednolicenie oprogramowania - jednorodne środowiska dla wszystkich działów CeMBe,
- utworzenie zasobów bazodanowych - skalowalnych jednostek serwerowych o dużej mocy obliczeniowej,
- utworzenie środowiska WiFi do wdrożenia systemu magazynowego,
- wdrożenie aplikacji do zarządzania i optymalizacji magazynu wysokiego składowania,
- wdrożenie infrastruktury sprzętowej do autoidentyfikacji towarów,
- wdrożenie zabezpieczeń sprzętowych typu. zapora firewall w celu bezpiecznego przekazywania dokumentów poprzez format XML.

Informacja o ogłoszonym postępowaniu przetargowym:

Przetarg na wykonanie kompletnej dostawy sprzętu komputerowego, oprogramowania, kolektorów danych oraz pozostałych elementów niezbędnych do realizacji projektu w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu WND-POIG.08.02.00-08-009/09 na realizację Projektu "Nowoczesny system B2B Inteligentne Centrum Logistyczno-Magazynowe kluczem do sukcesu firmy CeMBe" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki.

 

Kategoria

Przetarg

Ogłaszający

CeMBe Arnold Kryściak

Przedmiot

Dostawa sprzętu komputerowego dla projektu: "Nowoczesny system B2B Inteligentne Centrum Logistyczno-Magazynowe kluczem do sukcesu firmy CeMBe"

ulica

Gorzowska 7

miasto

Zielona Góra

powiat

Zielonogórski

województwo

lubuskie

państwo

Polska

telefon

+48 68 320 33 00

email

krysciak(at)cembe.com.pl

Kontakt

Osoba uprawniona do kontaktów z kontrahentami: Pan Arnold Kryściak

język kontaktu

polski

Specyfikacja

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
1. Pobranie SIWZ w Siedzibie Zamawiającego;
2. Drogą elektroniczną lub pocztową po przesłaniu wniosku o wydanie dokumentacji przetargowej pod nr faksu: +48 68 320 33 00;
3. Ze strony internetowej Zamawiajacego: www.cembe.com.pl

miejsce i termin skład.

Termin i miejsce składania ofert
2009-08-15 12:00
CeMBe Arnold Kryściak, Zielona Góra, ul. Gorzowska 7

wymagania

Warunki uczestnictwa
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia.

Warunki dotyczące ofert
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych

Inne uwagi
Wszystkie zmiany, poprawki czy dodatkowe informacje dotyczące SIWZ Zamawiający zamieści również na swojej stronie internetowej, dlatego też Wykonawcy, którzy uzyskali SIWZ bezpośrednio ze strony internetowej Zamawiającego, są zobowiązani do śledzenia informacji zamieszczanych na tej stronie.

wadium

Nie wymagane

Nr dokumentu

9/POIG/2009

ogł. monozadaniowe

tak

Kategoria lokalizacji

Polska

Forma przetargu

Przetarg nieograniczony

Załączniki

Specyfikacja PDF